Bolsward in Friesland met het Heamielfeest en vakantie mogelijkheden

Bolsward is winkelen, is feesten, is natuur rondom, is watersport, is elfstedentocht, is bossen en weiden en dus opgeteld : vakantie

Bolsward,heamielfeest – Friesland
Niet zo maar een stad, maar eertijds verbonden met en in het welbekende Duitse Hanzeverbond in de 15e eeuw; met name te danken aan handel en zeevaart. Zo, laat dat gezegd zijn, een Hanzestad dus, een stedelijke gemeente van 9.500 inwoners en 942 ha. groot.

Ter herinnering : wanneer je even verder kijkt is het een regio waar het heel plezierig vakantie vieren is.

Bolsward kreeg stadsrechten in 1455 mede dankzij pater Johannes Brugman, juist precies, die, praten als……..

de Katholieke aspecten van Bolsward

de Katholieke aspecten van Bolsward : in de 13e eeuw kwamen de Rooms Katholieke Minderbroeders naar Bolsward.
De door hen gebouwde Broerekerk is helaas sedert 1980 een ruïne.

De Witheren of Norbertijnen vestigden zich eveneens tegen het eind van de 13e eeuw in Bolsward.

Bij de St. Janspoort van Bolsward bewoonden de Begijnen een zusterklooster (de grauwe Begijnen van het H. Geestklooster).
Van de tegenwoordige kerken is de Martinikerk, gebouwd in de jaren 1446-1466, zonder twijfel Bolswards meest imponerende.
De kerk behoort overigens inmiddels toe aan de Hervormde Gemeente, de toren is eigendom van de stad Bolsward.

Ondanks de vrijheidsgezindheid van de toenmalige Friezen, waren de kloosters best wel een factor van belang. Want tussen de Friese ELF STEDEN was het echt niet altijd vredig. Zeker de steden met binding direkt of indirekt aan het grote water, hadden zo hun eigen handels-aspiraties en daarbij was het hebben van “steun” van groot belang.

Franeker – niet aan zee – vocht zich via Bozumerzijl een weg naar het water, Bolsward via Nijezijl en de Wymerts zuidwaards waar Sneek nogal eens met rovershand te keer ging, maar ook westwaards via Makkum, want daar genoot Bolsward de steun van het Oldeklooster. De rest van de steden liet ook van zich spreken, en dan hebben we het over de 13e eeuw. En als goede en wijze Nederlanders gaan we nu in andere delen van de wereld “uiteenzetten” hoe vredig het allemaal kan, ons Hollandse vingertje opsteken!

vakantietips omtrent Bolsward of Boalsert in Friesland Nederland

 

Friese Heamieldagen in Bolsward

De Friese Heamieldagen in Bolsward “Heamiel” is Fries voor een “hooimaaltijd”..
Wanneer de zomer is begonnen, de oogst is binnengehaald, dan is het feest voor stad en platteland.
Dan trekt de boer met vrouw en kinderen naar de stad, naar Bolsward, het centrum voor een groot deel van de Zuidwesthoek in Friesland.

Natuurlijk is er kermis en er kan worden aangeschoven bij het heamiel, dat bestaat uit rijst met rozijnen, belegde broodjes en “sûkerbôle” (= suikerbrood ) met daarbij koffie en brandewijn met of zonder suiker.
Het feest wordt gehouden op de donderdag in de laatste volle week van juni in een tent, opgesteld achter het stadhuis.

Internationaal Folkloristisch Dansfestival in Bolsward

Een belangrijk element van deze dagen is het Internationaal Folkloristisch Dansfestival geworden (zie www.skotsploech.nl),

De Boalserter Skotsploech werd in 1958 opgericht, toen duidelijk begon te worden dat vele tradities, dansen en kostuums dreigden ten onder te gaan aan de vooruitgang. Bijna 50 jaar later is de groep nog steeds actief, vermoedelijk wel met andere deelnemers.

Bolletongersdei

Stadhuis van Bolsward met eronder de WAAG en de toren als symbool van de overheid

Een “bolle” is een stier, maar kan ook rond of bol betekenen en om het ingewikkeld te maken : “bôle” is brood. Dus waar hebben we het nu over :
[1]

Stierendonderdag
duidt op de donderdag ná 12 november – waarop men de boeren en buitenlui in de stad kon verwachten, voor het betalen van de pacht en de inkoop voor de winter. (tongersdei = donderdag)
[2]
De klanten werden goed onthaald, op krentenbrood, ongetwijfeld Fries suikerbrood en “wite bôle” ( wit brood ).
Het was immers een soort afscheidsmaal voorafgaand aan de lange winter met zijn donkere dagen, koude nachten en natte, modderige wegen.
Vandaar dus:
[1]Tongersdei + [2] bôle » Bolle =
de naam “bolletongersdei”.
Hoewel andere verklaringen ook in omloop zijn, zoals er zoveel verhalen zijn over oogstfeesten, lente-, herfst- en winterfeesten.

Zo rond de 5e eeuw voor de Christelijke jaartelling was er de onbedijkte (Friese) Kwelder waarvan de zuidgrens ongeveer wordt aangegeven met de lijn Makkum – Sneek – Grouw en vandaar omhoog. Daar kan een verhoging , een bolling, zijn geweest, een terp of wierd/werd/ward met een bolle vorm, de bolle ward ? Er zou toen al bewoning in de Kwelder zijn geweest, dus hebben die ook hun namen bedacht en daar kan Bolsward aan zijn omgevormd. Gevoelsmatig gesproken zal daar weinig stier aan zijn besteed. Tenslotte is Bolsward ontstaan op een drietal terpen, waarvan in ieder geval de oudste dateert van voor het begin van de jaartelling.
Overigens daarna heeft zich ter linkerzijde en ter rechterzijde de Westergo resp. de Oostergo gevormd en daartussenin de Middelzee die zich vanaf het noorden naar het zuiden ging uitstrekken, uitlopend tussen Rauwerd en Bolsward , ten opzichte van die Middelzee , met recht “Bolsward aan Zee.”
(bron:Geschiedenis van Friesland, auteurs Ds.Kalma, Drs.Spahr van der Hoek en Mr.de Vries)

Tegenwoordig is deze dag verplaatst naar de eerste donderdag in oktober en is elk jaar weer een gezellige, drukke marktdag met ver over de honderd kraampjes, waar van alles te koop is.

Er is onder meer ook een grote ringrijderij met als hoofdprijs : de gouden zweep en ook die strijd is in het verleden inzet geweest van strijd, namelijk wie mag deze wedstrijd om
swipe ofwel zweep al dan niet van goudde Gouden
Swipe houden/organiseren.

De Gouden Swipe ook deels verbonden aan Bolsward, een streekroman is geschreven door Abe Brouwer (1901-1985), het eerste boek van deze Friese schrijver en verscheen in 1941 in eerste instantie in de Friese taal, maar later verscheen er ook een Nederlandse en Engelse vertaling.

Friesland in de jaren ’30. Douwe Wallinga maakt zich op voor de race om de Gouden Swipe, een prestigieuze zweep van goud dat gewonnen kan worden met de beroemdste paardenrace in Friesland. Tegenwoordig naast het boek ook een DVD-film.

 

bezienswaardigheden van Bolsward

De bezienswaardigheden van Bolsward bijvoorbeeld :

  • stadhuis
  • martinikerk
  • oudheidskamer

terug naar de pagina over Friesland rondom de hoofdstad


 

top pagina